Skip to main content

Algemene gegevens Stichting Internationaal Open Alkmaars Judotoernooi

Adres:
Fazantenlaan 4 
1834XC Sint Pancras

Contactgegevens:
Telefoonnummer: 06 31932520
E-mailadres: Contact Formulier

Overig:
KvK-nummer: 41241182
BTW nummer: 8151.60.082.B.01

Artikel 1         Toepasselijkheid

1 Deze algemene voorwaarden van Stichting Internationaal Open Alkmaars Judotoernooi (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Stichting Internationaal Open Alkmaars Judotoernooi (hierna: OA Judotoernooi) producten en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan klant levert. Onder klant (hierna: Klant) wordt verstaan de wederpartij van OA Judotoernooi waaraan OA Judotoernooi producten en/of diensten levert.
2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. OA Judotoernooi en Klant treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
4 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken, verband houdende met levering van producten en/of diensten door OA Judotoernooi hebben geen rechtskracht, tenzij deze door de betreffende partij schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2         Totstandkoming overeenkomst

1 Klant kiest via de website van OA Judotoernooi voor een pakket van OA Judotoernooi, waarna Klant aan OA Judotoernooi alle door OA Judotoernooi gevraagde gegevens verstrekt. Na aanlevering van deze gegevens en betaling zal deze direct worden verwerkt. De klant ontvangt hier direct per mail een bevestiging van en het gekozen pakket is per direct te ingeschreven. Tussen OA Judotoernooi en Klant komt in ieder geval een overeenkomst (hierna: de Overeenkomst) tot stand op het moment dat OA Judotoernooi aan Klant een bevestigings-mail heeft verzonden.
2 In deze bevestigings-mail wordt door OA Judotoernooi vermeldt dat het door de klant gekozen pakket is geactiveerd en hoe deze benaderd en beheerd kan worden.
3 OA Judotoernooi heeft te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, het recht om af te zien van activatie van het pakket van Klant. Indien door OA Judotoernooi wordt afgezien van activatie van het door Klant gekozen pakket van OA Judotoernooi, dan deelt OA Judotoernooi dit zo spoedig mogelijk per e-mail aan Klant mede en zal het aankoop bedrag worden teruggeboekt.
4 Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan OA Judotoernooi verstrekte gegevens.
5 OA Judotoernooi zal zich naar beste kunnen inspannen haar dienstverlening met zorg uit te voeren overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van OA Judotoernooi worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover OA Judotoernooi in een schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven.

Artikel 3         Privacy en gegevensverwerking

1 Klant verklaart dat hij, indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zal handelen en de verplichtingen voortvloeiende uit de desbetreffende wetgeving zal naleven c.q. nakomen.
2 Klant garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor rechtmatige verwerking van alle gegevens, waaronder persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, die voor of namens Klant door OA Judotoernooi worden verwerkt in onder meer de Software van OA Judotoernooi en op de webpagina waarop de Webshop wordt geëxploiteerd. De volledige verantwoordelijkheid voor de gegevens die door OA Judotoernooi ten behoeve van Klant worden verwerkt ligt bij Klant.
3 Verwerking van gegevens door OA Judotoernooi zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de door OA Judotoernooi aan Klant te leveren producten en diensten, zoals de Software, ondersteuning via de helpdesk van OA Judotoernooi en eventuele aanvullende diensten van OA Judotoernooi.
4 Klant staat er jegens OA Judotoernooi voor in dat de door OA Judotoernooi ten behoeve van Klant te verwerken gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Klant vrijwaart OA Judotoernooi tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van voornoemde gegevens of de uitvoering van een overeenkomst tussen OA Judotoernooi en Klant.
5 Klant is verantwoordelijk voor controle en juistheid en volledigheid van de in opdracht van Klant door OA Judotoernooi verwerkte gegevens en de door Klant en derden ingevoerde gegevens in de Webshop en/of de Software. OA Judotoernooi is niet verantwoordelijk voor (de gevolgen van) het gebruik van de met gebruikmaking van de Software en de exploitatie van de Webshop gegenereerde gegevens door Klant of derden.
6 Partijen houden het ervoor dat OA Judotoernooi ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van Klant, ‘bewerker’ en dat Klant ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens is.
7 OA Judotoernooi zal, zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door Klant na te komen wettelijke verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en tarieven begrepen en komen volledig voor rekening van Klant.
8 OA Judotoernooi spant zich ervoor in dat de door OA Judotoernooi in het kader van de door OA Judotoernooi ten behoeve van Klant te verwerken en te bewaren gegevens uitsluitend op Nederlands grondgebied door OA Judotoernooi verwerkt en bewaard zullen worden. De dagelijkse back-ups worden versleuteld in Nederland en daar ook opgeslagen.

Artikel 4       Beveiligingsincidenten en datalekken

1 Klant heeft op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens de verplichting als ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens tot het melden van datalekken (zoals bedoeld in artikel 34a Wet bescherming persoonsgegevens) aan de Autoriteit Persoonsgegevens, en in bepaalde gevallen aan de personen over wie de persoonsgegevens informatie bevatten.
2 Om Klant te ondersteunen in het voldoen aan zijn verplichting tot het melden van voornoemde datalekken, zal OA Judotoernooi zich inspannen om Klant zo snel mogelijk te informeren over beveiligingsincidenten, nadat OA Judotoernooi een beveiligingsincident heeft ontdekt.
3 Melding van datalekken, zoals bedoeld in artikel 34a Wet bescherming persoonsgegevens, blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van Klant. OA Judotoernooi is nimmer verplicht tot het melden van deze datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens of personen over die de persoonsgegevens informatie bevatten.
4 OA Judotoernooi zal, waar mogelijk en nodig, zijn medewerking verlenen aan noodzakelijke informatievoorziening aan Klant in het kader van de door OA Judotoernooi gemelde beveiligingsincidenten aan Klant. OA Judotoernooi kan de extra kosten die hij in dit kader maakt in rekening brengen bij Klant.
5 Een aan Klant opgelegde bestuurlijke boete kan niet worden verhaald op OA Judotoernooi, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer.

Artikel 5       Beveiliging

1 OA Judotoernooi zal zich inspannen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen met betrekking tot de door OA Judotoernooi ten behoeve van Klant te verwerken gegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de gegevens.
2 OA Judotoernooi zal zich ervoor inspannen dat de beveiligingsmaatregelen voldoen aan een niveau dat, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging van de beveiligingsmaatregelen, ten minste gebruikelijk is in de branche gezien de door OA Judotoernooi geboden producten en diensten.
3 OA Judotoernooi staat er niet voor in dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn.

Artikel 6       Aansprakelijkheid

1 De totale aansprakelijkheid van OA Judotoernooi wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tussen OA Judotoernooi en Klant of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting of vrijwaringsverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de hoogte van het bedrag dat Klant voor 6 (zes) maanden aan OA Judotoernooi verschuldigd is op basis van die overeenkomst. In geen geval zal de aansprakelijkheid van OA Judotoernooi echter meer bedragen dan €500,- (vijfhonderd Euro).
2 De aansprakelijkheid van OA Judotoernooi voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiele beschadiging van zaken bedraagt nimmer meer dan €500.000 (vijfhonderdduizend Euro).
3 De aansprakelijkheid van OA Judotoernooi voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van afnemers van Klant is uitgesloten. OA Judotoernooi is eveneens niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het (deels) onbereikbaar zijn en/of het (deels) niet functioneren van de Software, de Webshop of de webpagina waarop Klant de Webshop exploiteert en schade ontstaan door het gebruik van de Webshop door Klant en/of derden. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van OA Judotoernooi verband houdende met de verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
4 Tenzij aansprakelijkheid door OA Judotoernooi blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van OA Judotoernooi wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Klant OA Judotoernooi onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en OA Judotoernooi ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat OA Judotoernooi in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
5 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van OA Judotoernooi, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van OA Judotoernooi welke in deze algemene voorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet.
6 De in artikel 13.1, 13.2 en 13.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van OA Judotoernooi. Voorwaarde voor het ontstaan voor enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij OA Judotoernooi meldt. Ieder vordering tot schadevergoeding tegen OA Judotoernooi vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 7       Vertrouwelijkheid

1 Klant en OA Judotoernooi dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens, waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Van vertrouwelijke aard zijn in ieder geval de persoonsgegevens, zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, die door OA Judotoernooi ten behoeve van Klant worden verwerkt.
2 Het verbod uit het eerste lid van dit artikel geldt niet voor OA Judotoernooi indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of op basis van een bevoegd gegeven bevel van een (overheids)instantie.

Artikel 8       Prijs en betaling

1 Klant is de bedragen aan OA Judotoernooi verschuldigd die zijn overeengekomen tussen Klant en OA Judotoernooi. Met betrekking tot de door Klant aan OA Judotoernooi verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van OA Judotoernooi volledig bewijs op, onverminderd het recht van Klant tot het leveren van tegenbewijs.
2 Alle door OA Judotoernooi gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle door OA Judotoernooi kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn steeds in euro’s en Klant dient alle betalingen in euro’s te voldoen.
3 Betaling door Klant aan OA Judotoernooi van de verschuldigde bedragen vindt via online betalen plaats.
4 Indien OA Judotoernooi het verrichten van aanvullende diensten ten behoeve van Klant uitbesteedt aan een derde partij, dan is voor deze uitbesteding geen toestemming van Klant vereist.

Artikel 9       Duur en beëindiging Overeenkomst

1 De Overeenkomst tussen OA Judotoernooi en Klant wordt aangegaan voor de duur van het toernooi..
2 Elk der partijen kan de Overeenkomst, zonder opgaaf van redenen, per e-mail opzeggen tot 2 weken voor het toernooi en zal het inschrijfgeld volledig retour krijgen.
3 Twee weken voor het toernooi kan er geen annulering meer plaats vinden nog terugvordering van het inschrijfgeld gedaan worden, op de dag zelf kunnen tegen kosten de kandidaad gegevens gewijzigd worden.

Artikel 10       Toepasselijk recht en geschillen

1 De overeenkomsten tussen OA Judotoernooi en Klant worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
2 Geschillen welke tussen OA Judotoernooi en Klant mochten ontstaan naar aanleiding van tussen OA Judotoernooi en Klant gesloten overeenkomsten, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

Artikel 11       Overig

1 Klant is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden of een overeenkomst met OA Judotoernooi aan een derde te verkopen en/of over te dragen.
2 OA Judotoernooi heeft het recht de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. In geval van wijziging van deze Algemene Voorwaarden zal OA Judotoernooi Klant hier per e-mail over informeren, waarbij wordt aangegeven per wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking zullen treden. Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met de gewijzigde Algemene Voorwaarden, is Klant gerechtigd de overeenkomst tussen OA Judotoernooi en Klant op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.